VZW POLEGYM

Algemene voorwaarden
Artikel 1: Toepassingsgebied en afwijkingen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die door VZW Polegym zelf worden georganiseerd of bij VZW Polegym worden aangevraagd. De deelnemers worden geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van hun inschrijving ( via mail, sociale media) of door aanvaarding van een offerte.
Afwijkingen van deze voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de deelnemer of van de vertegenwoordigers van VZW Polegym, zijn alleen dan aan VZW Polegym tegenstelbaar wanneer zij door VZW Polegym schriftelijk werden bevestigd en uitsluitend voor hetgeen expliciet is omschreven.

Artikel 2: Inschrijvingen
2.1. Inschrijven is mogelijk tot drie werkdagen voor de start van de lessenreeks. Indien er geen plaats meer is wordt je op de wachtlijst gezet.
2.2. Minderjarigen kunnen zich enkel inschrijven mits toestemming van hun ouders of voogd.
2.3. De deelnemer ontvangt na betaling een e-mail van VZW Polegym ter bevestiging van zijn inschrijving. Indien het lesgeld niet betaald is een week voor de eerste lesdag wordt de plaats doorgegeven aan iemand anders.
2.4. De lessen starten stipt op tijd. Het volledige bedrag wordt betaald op voorhand. Er worden geen terugbetalingen gedaan of extra lesuren gegeven bij het te laat komen of bij een afwezigheid.

Artikel 3: Offertes
Alle offertes van VZW Polegym zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes kunnen door VZW Polegym tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 4: Prijs
4.1. De prijzen die op de website worden vermeld voor particuliere inschrijvers zijn steeds inclusief BTW.
4.2. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden
Particuliere inschrijvers dienen bij het boeken van een lessenreeks het volledige bedrag te storten en dit een week na aanvraag van de lessenreeks. Dit bedrag wordt betaald op rekeningnummer.
Argenta: BE27 9730 7861 2773  
Ter attentie van VZW Polegym,Brugsesteenweg 152, 8400 Oostende dit met vermelding van  naam en locatie van de lessenreeks die u wilt volgen. Een inschrijving is pas definitief als het verschuldigde bedrag is betaald voor de lessenreeks. Aanvragen worden een week in optie genomen. Daarna moet een nieuwe reservering worden aangevraagd.

Artikel 6: Annulatie door particuliere deelnemer
Een particuliere deelnemer kan zijn inschrijving steeds annuleren. Dit dient te gebeuren door een e-mail te sturen naar info@polegym.be
6.1. De volgende regeling geldt bij annulatie door een particuliere deelnemer:
A. Bij iedere annulatie op het volledige lesgeld wordt er een administratieve kost aangerekend van 25 euro.
B. Wanneer een deelnemer zijn inschrijving minder dan 7 werkdagen vóór de aanvang van de lessenreeks annuleert, dan zal 50 % van het verschuldigde lesgeld worden aangerekend, behoudens in die gevallen waar de annulatie het gevolg is van overmacht.
C. Bij annulatie binnen de 24 uur voor de aanvang van de lessenreeks, zal het volledige lesgeld aangerekend worden, behoudens in die gevallen waar de annulatie het gevolg is van overmacht.

6.2. Bij overmacht wordt bedoeld: sterfgeval of erge ziekte, dit moet altijd worden aangetoond met een doktersattest en een mail naar info@polegym.be. Doktersbriefjes die 5 dagen na de vermelde dag van ziekte worden doorgestuurd worden niet meer aanvaard. Er wordt nimmer geld teruggestort, de gemiste lessen bij overmacht kunnen worden ingehaald en dit tot 2 maand na de vermelde datum van afwezigheid.

6.3. Er worden geen betaalde lessen doorgegeven aan anderen, ieder ingeschreven en betaald persoon is strikt persoonlijk

Artikel 7: Annulatie door VZW Polegym
VZW Polegym heeft het recht een lessenreeks te annuleren bij inschrijvingen van minder dan 5 personen. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden.

De personen die zich hebben ingeschreven sluiten aan bij een andere groep met aangepaste oefeningen. Indien men toch de lessen wil laten doorgaan wordt dit verrekend als een privéles.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1. Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor de schade die hij of zij, tijdens de lessenreeksen georganiseerd door VZW Polegym, zowel direct als indirect heeft veroorzaakt aan goederen, lesmateriaal, eigendommen, leslokalen, gebouwen en personen, en dit zonder dat er sprake dient te zijn van opzet.
8.2. In de mate wettelijk toegelaten, aanvaardt u dat VZW Polegym niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die resulteert uit haar fout, behoudens in geval van opzettelijke fout, grove nalatigheid en fraude. In ieder geval is de aansprakelijkheid van VZW Polegym beperkt tot het bedrag dat de deelnemer betaalde voor de deelname aan de betreffendelessenreeks.
8.3. VZW Polegym is evenmin aansprakelijk voor enige onrechtstreekse of gevolgschade, met inbegrip van maar zonder beperking tot verlies van inkomsten, verlies van winst en reputatieschade.
8.4. VZW Polegym kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen tijdens de van haar uitgaande workshops en lessenreeksen.

Artikel 10: Klachten
Klachten aangaande het verloop van een lessenreeks dienen binnen de 14 kalenderdagen na de datum van de betreffende les schriftelijk en met duidelijke omschrijving aan VZW Polegym kenbaar gemaakt te worden.

Artikel 11: Verzekering

Ieder lid dient zich afzonderlijk te verzekeren bij fitnessorganisatie.be. Dit kan tegen het standaardtarief van 5 euro.

Artikel 12: Intellectueel eigendomsrecht
Alle materialen die in het kader van de lessen worden gecreëerd, zijn en blijven eigendom van VZW Polegym.

Artikel 13: Nietigheid
De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

Artikel 14: Toepasselijk recht
14.1. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten die met toepassing van deze algemene voorwaarden gesloten worden.
14.2. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge zijn bevoegd uitspraak te doen over geschillen die uit deze algemene voorwaarden voortkomen.