Verhuurvoorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied en afwijkingen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle materialen die door VZW Polegym zelf worden verhuurd of bij VZW Polegym worden aangevraagd. De afnemers worden geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van de aanvaarding van een offerte.
Afwijkingen van deze voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de afnemer of van de vertegenwoordigers van VZW Polegym, zijn alleen dan aan VZW Polegym tegenstelbaar wanneer zij door VZW Polegym schriftelijk werden bevestigd en uitsluitend voor hetgeen expliciet is omschreven.

Artikel 2

De huurder is tijdens de huurperiode voor verlies, beschadiging, breuk en elke kwaliteitsvermindering aan de goederen, door welke oorzaak dan ook, aansprakelijk. In deze gevallen blijft uiteraard de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van de verloren gegane en beschadigde goederen aan de huurder in rekening gebracht. De huurder is verplicht het gehuurde in overeenstemming met zijn bestemming te gebruiken en het als een goede huisvader te verzorgen.Gedurende de tijd, dat huurder over het podium beschikt, zijn alle kosten aan het gebruik van het podium voor rekening van de huurder.

Artikel 3

De goederen dienen op datum van levering door de huurder gecontroleerd te worden. Klachten van de huurder moeten op straffe van verval van het recht tot reclameren op de bezorgdag aan verhuurder worden meegedeeld. Vanaf het moment van gebruik van de goederen verliest de huurder het recht tot reclameren.

Artikel 4

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade verband houdende met de gehuurde goederen, die aan derden, aan hun persoon en/of bezittingen wordt toegebracht.

Artikel 5

De huurder bevestigd bij ondertekening dat de betaling van de gehuurde goederen eveneens de vervoerskosten zal plaatsvinden bij het afhalen/bezorgenvan de goederen of een week voor aanvang van de gehuurde goederen en dit op ons rekeningnummer. Bij het niet betalen van het totaalbedrag worden er geen materialen meegegeven of afgeleverd.

Artikel 6

Er dient een waarborg te worden betaald van  200 euro. Verhuurder is verplicht de waarborgsom bij beëindiging van de huurovereenkomst, indien huurder aan al zijn verplichtingen jegens verhuurder heeft voldaan, aan huurder terug te geven.

Artikel 7

Voorzover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen de gehuurde zaken door de huurder worden gehaald en door de huurder weer worden teruggebracht. Kosten van het vervoer zijn voor de huurder. Indien het vervoer van de materialen plaatsvindt door verhuurder, zullen de hieraan verbonden kosten geen deel uitmaken van de eigenlijke huurprijs en afzonderlijk aan huurder in rekening worden gebracht dit aan 33 ct/per km.

Artikel 8

Bij het niet terugleveren binnen de 24 u zal iedere bijkomende dag worden aangerekend.
Onderverhuur, beschikbaarstelling en ingebruikgeving aan derden is uitsluitend mogelijk na toestemming van verhuurder.

Artikel 9

Het podium dient na gebruik proper te worden afgeleverd. Zoniet wordt een forfetair bedrag van 25 euro aangerekend voor de schoonmaak hiervan.